Praca u nas

Aktualnie brak ofert pracy.

Do naszej przychodni CenterMed Poznań aktualnie poszukujemy osobę na stanowisko lekarza do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • realizację świadczeń w zakresie sprawowania opieki medycznej w ramach kontraktu z NFZ,
 • diagnostykę i leczenie pacjentów zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką medyczną,
 • prowadzenie działań obejmujących profilaktykę zdrowotną.

Od kandydatów oczekujemy:

 • ukończonej specjalizacji z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych
 • aktualnego prawa do wykonywania zawodu,
 • orientacji na Pacjenta,
 • dobrej organizacji pracy własnej.

Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia, elastyczne godziny pracy dopasowane do grafiku lekarza,
 • pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,
 • pracę w otwartym i kreatywnym zespole,
 • możliwość współpracy z profesjonalistami z branży i podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach, akademiach lekarskich, konferencjach,
 • możliwość udziału w projektach,

W przypadku zainteresowania zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 664 989 289
e-mail: biuro@centermed-poznan.pl

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Kim jesteśmy:

Cele i zadania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży/Zespołów Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (ośrodki I poziomu referencyjnego) ukierunkowane są na udzielanie kompleksowej oraz interdyscyplinarnej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i otoczeniu. Z pomocy tego rodzaju ośrodków korzystać mogą dzieci i młodzież od pierwszych dni życia do młodej dorosłości oraz ich rodziny. Istotnym elementem działalności ośrodków I poziomu referencyjnego są świadczenia realizowane w środowisku zamieszkania i codziennego funkcjonowania dziecka/ adolescenta i jego rodziny.

Zadania i zakres obowiązków terapeuty środowiskowego:

 1. Wspomaganie psychologa w prowadzeniu procesu diagnostycznego, w tym:
  1. w razie potrzeby zbieranie informacji na temat sytuacji dziecka/adolescenta, jego rodziny, oraz funkcjonowania w środowisku w kontekście zgłaszanych problemów,
  2. prowadzenie obserwacji zachowania dziecka/adolescenta w środowisku.
 2. Współudział w procesie planowania, realizacji i monitorowania postępowania, w tym:
  1. współtworzenie konceptualizacji i planu odziaływań uwzględniającego dostępne zasoby,
  2. ustalanie rodzaju i zakresu oddziaływań, podziału pracy,
  3. podejmowanie roli koordynatora przypadku,
  4. uczestniczenie w konsyliach wewnętrznych i zewnętrznych, sesjach koordynacji oraz współdziałanie w ramach zespołu interdyscyplinarnego, realizującego program pomocy i wsparcia pacjenta, i jego otoczeni,
  5. uczestniczenie w spotkaniach superwizyjnych zespołu terapeutycznego.
 3. Prowadzenie oddziaływań pomocowych, w tym terapeutycznych, profilaktycznych, interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny i otoczenia, w tym:
  1. w razie potrzeby prowadzenie jednorazowego spotkania edukacyjnokonsultacyjnego w celu omówienia zasad procesu diagnostyczno-terapeutycznego,
  2. prowadzenie terapii środowiskowej dla dziecka/adolescenta, jego rodziny i otoczenia społecznego,
  3. prowadzenie oddziaływań grupowych w postaci treningów lub warsztatów,
  4. w razie potrzeby prowadzenie oddziaływań edukacyjno-konsultacyjnych związanych ze wsparciem psychospołecznym,
  5. podejmowanie adekwatnych działań prawnych,
  6. prowadzenie wsparcia informacyjnego dla rodziców/opiekunów na temat świadczeń oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, instytucje pomocowe, instytucje prawne.
 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

Terapeuta środowiskowy oznacza osobę , która posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończyła szkolenie z zakresu terapii środowiskowej określone w zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia ramowym programie szkolenia z zakresu terapii środowiskowej, lub osobę, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie terapii środowiskowej osób z zaburzeniami psychicznymi potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym wykonuje obowiązki na stanowisku terapeuty środowiskowego;lub osoba posiadająca certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, lub osoba w trakcie szkolenia z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca tytuł magistra psychologii lub magistra pedagogiki specjalnej.

Dlaczego warto pracować z nami?

 • podchodzimy elastycznie do czasu i wymiaru pracy;
 • dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową),
 • zapewniamy zniżki na opiekę zdrowotną oraz możliwość korzystania z karty MultiSport,
 • współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu,
 • mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań,

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek.

Jak aplikować?

Prześlij swoje cv oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie na adres biuro-poznan@centermed.pl. Na zgłoszenia czekamy do 07 maja 2023r.

Kim jesteśmy:

Cele i zadania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży/Zespołów Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (ośrodki I poziomu referencyjnego) ukierunkowane są na udzielanie kompleksowej oraz interdyscyplinarnej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i otoczeniu. Z pomocy tego rodzaju ośrodków korzystać mogą dzieci i młodzież od pierwszych dni życia do młodej dorosłości oraz ich rodziny. Istotnym elementem działalności ośrodków I poziomu referencyjnego są świadczenia realizowane w środowisku zamieszkania i codziennego funkcjonowania dziecka/ adolescenta i jego rodziny.

Zadania i zakres obowiązków psychoterapeuty:

 1. Współudział w procesie planowania, realizacji i monitorowania postępowania, w tym:
  1. współtworzenie konceptualizacji i planu terapeutycznego, uwzględniającego dostępne zasoby,
  2. ustalanie rodzaju i zakresu oddziaływań, podziału pracy,
  3. podejmowanie roli koordynatora przypadku,
  4. uczestniczenie w konsyliach wewnętrznych i zewnętrznych, sesjach koordynacji oraz współdziałanie w ramach zespołu interdyscyplinarnego, realizującego program pomocy i wsparcia pacjenta, i jego otoczenia,
  5. uczestniczenie w spotkaniach superwizyjnych zespołu terapeutycznego.
 2. Prowadzenie oddziaływań pomocowych, w tym terapeutycznych, profilaktycznych, interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny i otoczenia, w tym:
  1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej,
  2. w razie potrzeby prowadzenie oddziaływań grupowych w postaci treningów lub warsztatów,
  3. prowadzenie oddziaływań edukacyjno-konsultacyjnych związanych ze wsparciem psychospołecznym,
  4. w razie potrzeby prowadzenie wizyty w środowisku dziecka/adolescenta,
  5. podejmowanie adekwatnych działań prawnych,
  6. prowadzenie wsparcia informacyjnego dla rodziców/opiekunów na temat świadczeń oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, instytucje pomocowe, instytucje prawne.
 3. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

Psychoterapeutą w ramach Ośrodka może być osoba spełniająca jedno z poniższych kryteriów:

specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży lub osoba posiadająca decyzję ministra właściwego do spraw zdrowia o uznaniu dorobku naukowego lub zawodowego za równoważny ze zrealizowaniem programu szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1297), lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży, lub osoba posiadająca certyfikat psychoterapeuty, lub osoba ubiegająca się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty.

Dlaczego warto pracować z nami?

 • podchodzimy elastycznie do czasu i wymiaru pracy;
 • dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową),
 • zapewniamy zniżki na opiekę zdrowotną oraz możliwość korzystania z karty MultiSport,
 • współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu,
 • mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań,

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek.

Jak aplikować?

Prześlij swoje cv oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie na adres biuro-poznan@centermed.pl. Na zgłoszenia czekamy do 07 maja 2023r.

Kim jesteśmy:

Cele i zadania Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży/Zespołów Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (ośrodki I poziomu referencyjnego) ukierunkowane są na udzielanie kompleksowej oraz interdyscyplinarnej pomocy w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ich rodzinom i otoczeniu. Z pomocy tego rodzaju ośrodków korzystać mogą dzieci i młodzież od pierwszych dni życia do młodej dorosłości oraz ich rodziny. Istotnym elementem działalności ośrodków I poziomu referencyjnego są świadczenia realizowane w środowisku zamieszkania i codziennego funkcjonowania dziecka/ adolescenta i jego rodziny.

Zadania i zakres obowiązków psychologa:

 1. Prowadzenie procesu diagnostycznego, w tym:
  1. prowadzenie wywiadu rodzinnego, rozwojowego i diagnostycznego z rodzicami/opiekunami, prowadzenie rozmowy z dzieckiem/adolescentem,
  2. prowadzenie obserwacji zachowania dziecka/adolescenta w gabinecie, prowadzenie obserwacji relacji dziecka/adolescenta z rodzicami/opiekunami, rodzeństwem,
  3. gromadzenie i analiza danych z dostępnej dokumentacji (np. dokumentacja lekarska, opinie psychologiczne i pedagogiczne, orzeczenia, świadectwa szkolne, opinia kuratora, wyroki sądowe, itd.),
  4. prowadzenie diagnostyki psychologicznej, z wykorzystaniem standaryzowanych procedur i narzędzi diagnostycznych, dostosowanej do możliwości i potrzeb dziecka/ adolescenta.
 2. Współudział w procesie planowania, realizacji i monitorowania postępowania, w tym:
  1. tworzenie konceptualizacji i planu terapeutycznego, uwzględniającego dostępne zasoby,
  2. ustalanie rodzaju i zakresu oddziaływań, podziału pracy,
  3. podejmowanie roli koordynatora przypadku,
  4. uczestniczenie w konsyliach wewnętrznych i zewnętrznych, sesjach koordynacji oraz współdziałanie w ramach zespołu interdyscyplinarnego, realizującego program pomocy i wsparcia pacjenta, i jego otoczenia,
  5. uczestniczenie w spotkaniach superwizyjnych zespołu diagnostycznego i terapeutycznego.
 3. Prowadzenie oddziaływań pomocowych w tym terapeutycznych, profilaktycznych, interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny i otoczenia, w tym:
  1. prowadzenie porad psychologicznych dla dziecka/adolescenta,
  2. prowadzenie oddziaływań grupowych w postaci treningów lub warsztatów,
  3. w razie potrzeby współprowadzenie wraz z psychoterapeutą psychoterapii grupowej,
  4. prowadzenie oddziaływań edukacyjno-konsultacyjnych związanych ze wsparciem psychospołecznym,
  5. w razie potrzeby prowadzenie wizyty w środowisku dziecka/adolescenta,
  6. podejmowanie adekwatnych działań prawnych,
  7. prowadzenie wsparcia informacyjnego dla rodziców/opiekunów na temat świadczeń oferowanych przez system ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej, instytucje pomocowe, instytucje prawne.
 4. Prowadzenie dokumentacji medycznej.

Wymagania:

Psychologiem w ramach Ośrodka może być osoba spełniająca jedno z poniższych kryteriów:

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lub osoba w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psycholog z udokumentowanym doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą, lub psycholog kliniczny, lub psycholog posiadający co najmniej rok udokumentowanego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą w placówkach działających w ramach systemu opieki zdrowotnej, oświaty, pomocy społecznej, wspierania rodziny lub pieczy zastępczej . Mile widziane doświadczenie w pracy na NFZ.

Dlaczego warto pracować z nami?

 • podchodzimy elastycznie do czasu i wymiaru pracy;
 • dbamy o dobrostan zespołu i tworzenie przyjaznego miejsca pracy (mamy funkcjonującą politykę antydyskryminacyjną i antymobbingową),
 • zapewniamy zniżki na opiekę zdrowotną oraz możliwość korzystania z karty MultiSport,
 • współpracujemy z organizacjami o podobnym profilu,
 • mamy doświadczenie w prowadzeniu tego typu działań,

Informacja o równym traktowaniu

Jesteśmy organizacją, która zarówno w działaniach skierowanych na zewnątrz, jak i wewnątrz, kieruje się zasadą równości i niedyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności ze względu na płeć, tożsamość płciową, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność i wiek.

Jak aplikować?

Prześlij swoje cv oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie na adres biuro-poznan@centermed.pl. Na zgłoszenia czekamy do 07 maja 2023r.

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą u nas prosimy przesłać zgłoszenie na adres biuro@centermed-poznan.pl lub za pomocą naszego formularza kontaktowego.