Dzienny Dom Opieki Medycznej
dla mieszkańców Wielkopolski

Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej jest prowadzony w ramach projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW WIELKOPOLSKI ” – w ramach konkursu RPWP.07.02.02-30-00014/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie powiatu poznańskiego (gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kleszczewo, Stęszew, Buk, Komorniki, Mosina):

 • Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych (ON) w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleopiekę
 • Dziennego Domu Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych oraz udzielenie wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym (OF).

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób niesamodzielnych/ osób z niepełnosprawnością w zakładach stacjonarnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych
 • wypracowanie i wdrożenie niedrogich, trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych/ osób z niepełnosprawnością poprzez utworzenie DDOM
 • wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
 • wypracowanie i wdrożenie działań projakościowych, rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących teleopiekę,
 • realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi/ osobami z niepełnosprawnością poprzez kształcenie i poradnictwo

OBSZARY WSPARCIA:

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie, z wyjątkami dopuszczonymi w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.

Zintegrowane Centrum Opieki:

 • Obszar 1 – Dzienny Dom Opieki Medycznej,
 • Obszar 2 – Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych
 • Obszar 3 – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Harmonogram realizowanych form wsparcia w projekcie „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski”

Rodzaj wsparcia Partner udzielający wparcia Data wsparcia Godziny wsparcia Adres realizacji wsparcia
Usługi zdrowotne i świadczenia opiekuńcze w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM)
CenterMed
Sp. z o.o.
od 01-08-2020 do 01-01-2023
Godziny pracy DDOM:
dni robocze od poniedziałku do piątku 8.00-16.00
Siedziba Dziennego Domu Opieki Medycznej – Dąbrowa, Gmina Dopiewo, ul. Innowatorów 8
Usługa teleopieki (w tym teleopieka i wsparcie teleasystenta)
Stowarzyszenie Medycyna Polska
od 01-08-2020 do 28-02-2023
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
Siedziba Centrum Teleopieki – ul. Garncarska 9, 61-817 Poznań
Usługa opiekuna Centrum Usług Domowych
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
od 01-08-2020 do 28-02-2023
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu)
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
od 01-08-2020 do 28-02-2023
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu)
Wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
od 01-09-2020 do 28-02-2023
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu) – opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych lub w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych

PLANOWANE EFEKTY:

Wskaźniki kluczowe:

 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi
  w programie
 • 3 podmioty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Wskaźniki specyficzne:

 • 400 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
 • 400 osób objętych usługami opiekuńczymi w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
 • 100 osób objętych wsparciem Zintegrowanego Centrum Opieki – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Planowane rezultaty realizacji projektu:

 • 36 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu
 • 36 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu
 • 25 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:
01.04.2020 r. – 28.02.2023 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
8 431 139,66 zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE:
7 166 468,71 zł

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ NALEŻY:

1. Zapoznać się z:

2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

3. Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Poznaniu 61-854, ul. Mostowa 23A/28.