Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu

Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Poznaniu jest prowadzony w ramach projektu „USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA” – w ramach konkursu RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

USŁUGI SPOŁECZNE I OPIEKA MEDYCZNA DLA MIESZKAŃCÓW POZNANIA

Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe
Termin realizacji projektu: 01-09-2019 r. – 31-03-2022 r.

Realizator projektu:

 • Beneficjent: Stowarzyszenie Medycyna Polska
 • Partnerzy: Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Warszawie – Zarząd Wojewódzki w Poznaniu, Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu / Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Cel projektu: ułatwienie w latach 2019-2021 dostępu minimum 1702 mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności (w tym 500 osobo do usług opiekuńczych, 92 os osobom do specjalistycznych usług opiekuńczych, 110 os do wypożyczalni, 850 osobom do teleopieki, 150 osobom do usług asystenckich (w tym 56 do mieszania wspomaganego), 8 osobom do mieszania  chronionego, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach dziennego domu opieki medycznej oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki.

Planowane efekty:

 • 850 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi specjalistyczne i usługa teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki)
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (usługi opiekuńcze)
 • 314 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym, w tym 150 osób objętych usługami asystenckimi, 100 osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej (wkład własny) oraz 64 osoby objęte usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi / usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej / usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym (dzienny dom opieki medycznej)
 • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Wartość projektu: 18 722 310,04 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 15 913 963,53 zł

Harmonogram realizowanych form wsparcia w projekcie „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”

Rodzaj wsparcia Partner udzielający wparcia Data wsparcia Godziny wsparcia Adres realizacji wsparcia

- usługi specjalisty ds. usług opiekuńczych
- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
- specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Polski Komitet Pomocy Społecznej
od 01-09-2019 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu)
- wsparcie opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych
Polski Komitet Pomocy Społecznej
od 01-01-2020 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu - opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych) lub w miejscu zamieszkania osób niesamodzielnych
- usługi zdrowotne i świadczenia opiekuńcze w Dziennym Domu Opieki Medycznej (DDOM)
Centermed Sp. z o.o.
od 01-11-2019 do 31-03-2022

Godziny pracy DDOM:
- dni robocze od poniedziałku do piątku 8:00-16:00

Poznań, ul. Przemysłowa 15/17
- usługa teleopieki (w tym teleopieka i wsparcie teleasystenta)

- Stowarzyszenie Medycyna Polska
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"
- Centermed Sp. z o.o.

od 01-01-2020 do 31-03-2022
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu
Siedziba Centrum Teleopieki – ul. Garncarska 9, 61-817 Poznań

- usługa opiekuna Centrum Usług Domowych
- specjalistyczne usługi opiekuńcze
- usługa poradnictwa prawnego
- usługa konsultacji medycznej (geriatra)

- Stowarzyszenie Medycyna Polska
- Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Flandria"
- Centermed Sp. z o.o.

od 01-01-2020 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu)
- wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego
Polski Komitet Pomocy Społecznej
od 01-01-2020 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu)
- usługa pracowników ds. wdrażania usług społecznych (dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością)
Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
od 01-09-2019 do 31-03-2022
Godziny pracy MOPR tj. dni robocze: poniedziałki 7:30-16:00, wtorki, środy, czwartki 7:30-15:30, piątki 7:30-15:00
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu)
- usługi asystentów osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie MONAR i Fundacja SOWELO
od 01-01-2020 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Miejsca zamieszkania osób objętych wsparciem (uczestników projektu) lub inne miejsca ustalone z osobą otrzymującą wsparcie
- usługi w Centrum Usamodzielnienia - dziennym mieszkaniu wspomaganym (dla osób z niepełnosprawnością)
Fundacja Aktywizacji Oddział w Poznaniu
od 01-01-2020 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Siedziba Centrum Usamodzielnienia - adres będzie podany po wyborze organizacji pozarządowej prowadzącej Centrum Usamodzielnienia
- usługi w mieszkaniu chronionym treningowym (dla osób opuszczających pieczę zastępczą)
Miasto Poznań / Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
od 01-01-2020 do 31-03-2022
Ustalone indywidualnie z osobą otrzymującą wsparcie
Siedziby mieszkań chronionych treningowych w których przebywają osoby objęte wsparciem (uczestnicy projektu) oraz inne miejsca ustalone z osobą otrzymującą wsparcie

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

 • Przedmiotem projektu realizowanego przez Centermed Poznań Sp. z o.o. jest powstanie 25 miejsc opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi, w formie Dziennego Domu Opieki Medycznej tzw. DDOM,
 • Dzienny Dom Opieki Medycznej funkcjonować będzie w Poznaniu, pod adresem 61-579 Poznań, ul. Przemysłowa 15/17; w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
 • Czas trwania pobytu pacjenta w DDOM będzie ustalany indywidualnie przez zespół terapeutyczny i nie może być krótszy niż 30 dni roboczych i dłuższy niż 120 dni roboczych,
 • Za korzystanie ze świadczeń DDOM pacjent nie ponosi żadnych kosztów,
 • Świadczenia realizowane w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej skierowane są do osób niesamodzielnych, w tym głównie w wieku powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawienie wyłącznie pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym,
 • W ramach DDOM, w warunkach pobytowych zbliżonych do domowych, pacjenci będą korzystać z opieki lekarskiej, pielęgnacyjnej, opiekuńczej, usług rehabilitacyjnych oraz innych wspomagających usług medycznych i edukacyjnych, wymaganych stanem zdrowia pacjenta,
 • Korzystanie ze świadczeń DDOM pozwala przygotować pacjenta i jego opiekunów do życia z niepełnosprawnością i dalszego samodzielnego funkcjonowania w warunkach domowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POBYTU W DDOM?

Osobami korzystającymi ze wsparcia w DDOM mogą być pacjenci spełniający łącznie następujące warunki:

 • Są pacjentami bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, bądź w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone im zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego (weryfikacja na podstawie wypisu ze szpitala),
 • Ich stan zdrowia wskazuje na niesamodzielność (weryfikacja na podstawie oceny wg skali Barthel: 40-65 punktów),
 • Nie są wyłączeni z możliwości otrzymania wsparcia w DDOM (wyłączone są osoby korzystające ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego oraz w warunkach stacjonarnych, a także osoby w przypadku, których podstawowym wskazaniem jest zaawansowana choroba psychiczna lub uzależnienia) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta),
 • Są pacjentami wymagającymi ze względu na stan zdrowia świadczeń pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a niewymagających hospitalizacji w oddziale szpitalnym (weryfikacja na podstawie skierowania do DDOM),
 • Są pacjentami mającymi prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) (weryfikacja na podstawie oświadczenia pacjenta i/lub w systemie EWUŚ).

ABY SKORZYSTAĆ ZE ŚWIADCZEŃ W RAMACH DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ NALEŻY:

1. Zapoznać się z:

2. Wypełnić/ zgromadzić następujące dokumenty:

3. Dostarczyć zgromadzone dokumenty do biura projektu z siedzibą w Poznaniu 61-579, ul. Przemysłowa 15/17.