Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile

Tytuł projektu: Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pile

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19

Realizatorzy projektu:
Wnioskodawca CENTERMED POZNAŃ SP. Z O.O.
Partnerzy POWIAT PILSKI, FUNDACJA CISZUM

Celem projektu jest utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z Powiatu Pilskiego, zgodnego z modelem Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży utworzonego w Dzielnicy Warszawa Bielany, Rozporządzeniem MZ z 19/06/2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. z 2019 r., poz. 1285, z późn. zm.), w szczególności zał. nr 8 oraz Rozporządzeniem RM z 8/02/2017r. w sprawie NPOZP na lata 2017-22 r.

Wskaźniki kluczowe
550 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

Wskaźniki specyficzne
2160 zrealizowanych godzin wsparcia profilaktyczno-edukacyjnego w projekcie

Planowanie rezultaty realizacji projektu
34 utworzone w programie miejsca świadczenia usług zdrowotnych istniejące po zakończeniu projektu

Termin realizacji projektu: 1.12.2021 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu 7 187 154,49 PLN

Kwota dofinansowania 6 825 070,81 PLN 

Warunki uczestnictwa opisane są w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w PŚCZP dim w Pile – do pobrania
Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na stronie Centrum www.sczpdim.pl

Harmonogram realizowanych form wsparcia w projeckie „Powiatowe Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży w Pile”
ObszarRodzaj wsparciaData wsparciaGodziny wsparciaAdres realizacji wsparciaPartner udzielający wsparcia
Przyjmowanie zgłoszeń Centrum KoordynacjiInfolinia1.04.2022 – 30.06.2023od poniedziałku do piątku
8:00 – 18:00
linia telefoniczna dostępna z każdego miejsca w kraju pod numerem
67 35 405 30 lub 511 730 113
kontakt@sczpdim.pl
CenterMed Sp. z o.o. Fundacja Ciszum
Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży (anonimowy, bezpłatny)11.04.2022-30.06.2023od poniedziałku do piątku
18:00-22:00
linia telefoniczna dostępna z każdego miejsca w kraju pod bezpłatnym numerem 800 806 010
Zespół pierwszego kontaktu
Zespół koordynacji międzyinstytucjonalnej
1.04.2022-30.06.2023od poniedziałku do piątku
8:00-18:00
Piła, al. Wojska Polskiego 49b konakt@sczpdim.pl
Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieżyUdzielanie świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych i środowiskowychAmbulatorium1.04.2022-30.06.2023od poniedziałku do piątku
8:00-18:00
Piła, al. Wojska Polskiego 49b
od 1.06.2022 usługi świadczone będą na ul. Rydygiera 23
CenterMed Sp. z o.o. Fundacja Ciszum
Praca środowiskowa1.04.2022-30.06.2023
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieżyUdzielanie świadczeń lekarskich w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego (psycholog, psychiatra, psychoterapeuta, neurologopeda i in.)1.05.2022-30.06.2023od poniedziałku do czwartku 8:00-20:00
piątek 8:00-18:00
Piła, Rydygiera 23CenterMed Sp. z o.o. Fundacja Ciszum
Udzielanie świadczeń w ramach oddziału dziennego dla maks. 15 osób16.05.2022-30.06.2023od poniedziałku do piątku 8:00-15:00Piła, Rydygiera 23
Zespół ds. profilaktyki|Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli (i in. profesjonalistów)1.02.2022-30.06.2023Ustalone indywidualnie z osobami i grupami otrzymującymi wsparcie, harmonogram dostępny na szkolaradzeniasobie.pl
  • placówki szkolne
  • szkolenia online
Fundacja Ciszum
Powiat Pilski