Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!

Projekt realizowany przez CenterMed Poznań Sp. z o.o.

Projekt „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne.

Ideą i głównym celem projektu jest poprawa jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w wieku 15-29 lat. U podstaw założeń projektu leżą integracja i współpraca pomiędzy sektorami zdrowia i pomocy społecznej, wykorzystanie potencjału istniejącej siatki relacji między lekarzem pierwszego kontaktu a pacjentem oraz dopasowanie działań pomocowych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Projekt zakłada podejmowanie działań na rzecz zachowania zdrowia, a nie tylko leczenia choroby – działania prowadzone będą również w przypadkach pojawiania się symptomów sygnalizujących zaburzenie (profilaktyka). Stawiając w centrum potrzeby pacjenta, planuje się takie wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej i zasobów środowiskowych, które przyczynią się do wzmocnienia indywidualnych kompetencji młodej osoby w zakresie ochrony i poprawy swojego zdrowia psychicznego, przy równoczesnym zwiększeniu potencjału wsparcia w jej najbliższym otoczeniu.

Dla wyrównania szans młodej osoby z zaburzeniami psychicznymi w procesie usamodzielniania się zapewniony zostanie dostęp do zatrudnienia wspomaganego i podejmowane będą działania w środowisku kontaktowym. Służyć temu będą programy sygnaturowe oraz platforma koordynacyjno-edukacyjna.

Projekt jest realizowany od czerwca 2018 roku do maja 2021 roku.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Tak w partnerstwie z Fundacją Ciszum, Nova-med Bodak i wspólnicy sp. j., CenterMed Sp. z o.o., Asoft sp. z o.o., Miastem Poznań- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

Planowane efekty Projektu:
liczba osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-29 lat, u których o min. 30% zwiększy się poziom samodzielności w wymiarach uczestnictwa społecznego i aktywności – 260,
liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, u których nastąpiło zmniejszenie/obniżenie nasilenia monitorowanych objawów klinicznych przynajmniej o 30% – 340,
liczba przetestowanych innowacji społecznych w skali makro – 1.

Wartość projektu: 4 483 492,33 PLN, w tym kwota dofinansowania 4 348 987,57 PLN.