Regulamin rejestracji prywatnych usług medycznych

Niniejsze zasady obejmują rejestrację prywatnych usług medycznych – nie objętych finansowaniem w ramach NFZ.

Ogólne zasady rejestracji:

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.

Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem uprawnionego przedstawiciela lub elektronicznie na e-mail: rejestracja@centermed-poznan.pl; osrodek-pila@centermed-poznan.pl; osrodek-komorniki@centermed-poznan.pl

Rejestracja na prywatną usługę medyczną nie wymaga skierowania, za wyjątkiem sytuacji określonych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa.

Zasady potwierdzania terminów wizyt prywatnych:

Jako warunek konieczny potwierdzenia terminu prywatnych usług medycznych placówka ma prawo pobrania przedpłaty w wysokości równej opłacie za usługę.

Przedpłata wymaga opłacenia w terminie wskazanym w fakturze. Nie uiszczenie przedpłaty w terminie równoznaczne jest z odwołaniem usługi.

Przedpłata musi zostać wpłacona w drodze przelewu bankowego.

Przedpłata zaliczana jest na poczet ceny usługi medycznej.

Warunki odwoływania terminów usług medycznych i zwrotu przedpłaty

Pacjent zobowiązany jest odwołać usługę, na którą nie może przybyć najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykonania usługi, do 24 godzin przed terminem usługi. Późniejsze odwołanie usługi oznacza odwołanie usługi z naruszeniem terminu.

W przypadku odwołania usługi z naruszeniem terminu bądź nie stawienia się pacjenta na usługę medyczną bez odwołania przedpłata nie podlega zwrotowi, lecz stanowi odszkodowanie za koszty utrzymania placówki w gotowości do świadczenia usługi medycznej oraz zwrot utraconych korzyści.

W przypadku odwołania usługi z naruszeniem terminu bądź nie stawienia się pacjenta na usługę medyczną bez odwołania z powodu nie możliwych do przewidzenia okoliczności poza kontrolą pacjenta placówka zwraca przedpłatę na uzasadniony wniosek pacjenta.

Przedpłata zwracana jest osobiście lub w drodze przelewu bankowego bądź jest zaliczana na poczet następnej usługi medycznej, zgodnie z wolą Pacjenta. W przypadku niezłożenia przez Pacjenta w tym zakresie dyspozycji, przedpłata automatycznie zaliczana jest na rzecz kolejnej umówionej usługi.