Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19

finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia

Głównym celem utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19. Cele szczegółowe programu określono natomiast jako: poprawę tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19 oraz edukację “ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi z przebyciem COVID-19.

Od 15 października 2021 r. rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Ma to na celu szybkie wdrożenie procesu rehabilitacyjnego, a jednocześnie umotywowane jest faktem, iż rehabilitacja prowadzona w tym okresie jest najbardziej skuteczna.

Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19

1. Cel główny programu:

wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19.

2. Cele szczegółowe programu:

1) poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;
2) zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;
3) edukacja „ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi mi z przebyciem COVID-19

3. Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne i ośrodka/oddziału dziennego, wymagania formalne:

1)  Podmiotami mogącymi udzielać świadczeń w ramach przedmiotowego programu są podmioty wykonujące działalność leczniczą, odpowiadającą realizacji świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz w zakresach realizowanych w trybie ośrodka/oddziału dziennego, wpisane do rejestrów określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711).
2) Program realizowany jest przez podmioty spełniające wymagania określone w programie, posiadające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna oraz w zakresach realizowanych w trybie ośrodka/oddziału dziennego.
3) Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie jest realizowane na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego po zakończonym leczeniu potwierdzonej* choroby COVID-19 (rozpoznanie według jednostki chorobowej ICD – 10, będącej podstawą do rehabilitacji i będącej następstwem choroby COVID–19).

* dodatni wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.

fizjo_po_covidzie_plakat_420x594mm_makieta

4. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu fizjoterapii oraz z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

5. Warunki kwalifikacji do świadczenia:

1)  Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 12 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Zakończenie leczenia COVID-19 określa się jako:

    1. datę zakończenia izolacji domowej, lub
    2. datę wypisu ze szpitala, lub
    3. datę wypisu z izolatorium.

2) Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wypis z leczenia szpitalnego.
3) Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczenia jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywności pacjentów – w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik >=1 (0-4).

6. Czas trwania:

Czas trwania programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 wynosi od 2 do 6 tygodni.

7. Zakres świadczenia:

Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik >=1, obejmuje:

1) jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
2) wizytę terapeutyczną 2 razy w tygodniu do 6 tygodni,
3) jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej,
4) Pierwsza wizyta terapeutyczna nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik >=2 (0-4), obejmuje:

1) jedną wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
2) wizytę terapeutyczną częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni,
3) jedną wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po zakończeniu czasu trwania programu po 6 tygodniach od wizyty wstępnej,
4) Pierwsza wizyta terapeutyczna nie później niż 3 dni robocze od wizyty fizjoterapeutycznej wstępnej.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu.

6. Organizacja udzielania świadczeń:

1. Wizyta fizjoterapeutyczna wstępna obejmuje:

1) Badanie podmiotowe:

a) wywiad w zakresie występowania:
– chorób współistniejących,
– przeciwskazań do fizjoterapii,

b) ocenę natężenia objawów zgłaszanych przez pacjenta, w tym:
– duszności – zmodyfikowana skala Borga [0-10], mMRC (0-4),
– zmęczenia – MFIS,

2) Badanie przedmiotowe:

a) ocenę wzorca oddechowego, częstości oddechów,
b) ocenę siły mięśniowej (manualnie lub z wykorzystaniem metod obiektywnych np. dynamometr ręczny),
c) badanie ciśnienia tętniczego krwi,
d) pulsoksymetria,
e) uwzględnienie badań dodatkowych przekazanych przez pacjenta,
f) ocenę tolerancji wysiłku fizycznego (6MWT lub ISWT lub 6MST lub 30CST) – dobór testu w zależności od ogólnego stanu chorego i możliwości technicznych.

3) Ocena sprawności fizycznej (SPPB).

4) Określenie programu fizjoterapii.

2. Wizyta terapeutyczna obejmuje co najmniej 4 procedury z listy podstawowych procedur stanowiących załącznik nr 1, w tym jedną procedurę związaną z edukacją pacjenta udzieloną na pierwszej i ostatniej wizycie terapeutycznej.

3. Wizyta fizjoterapeutyczna końcowa obejmuje:

1) Ocenę natężenia objawów (duszność – zmodyfikowana skala Borga, mMRC; zmęczenie – MFIS;),
2) ocena tolerancji wysiłku fizycznego (6MWT lub ISWT lub 6MST lub 30CST) – dobór testu w zależności od ogólnego stanu chorego i możliwości technicznych,
3) ocena sprawności fizycznej (SPPB),
4) zalecenia,
5) Przekazanie informacji do lekarza kierującego o zastosowanym leczeniu i jego efektach.

4. Uczestnik programu w czasie trwania programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

5. Program nie obejmuje usług z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Galeria