Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19

finansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia

Głównym celem utworzonego przez Ministerstwo Zdrowia programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 jest wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób po przebyciu COVID-19. Cele szczegółowe programu określono natomiast jako: poprawę tolerancji wysiłku fizycznego, zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19 oraz edukację “ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi
z przebyciem COVID-19.

Rozpoczęcie rehabilitacji może nastąpić w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19. Ma to na celu szybkie wdrożenie procesu rehabilitacyjnego, a jednocześnie umotywowane jest faktem, iż rehabilitacja
prowadzona w tym okresie jest najbardziej skuteczna.

Program fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19

1. Cel główny programu:

wspomaganie pełnego powrotu do zdrowia i aktywności (w tym zawodowej) osób, po przebyciu COVID-19.

2. Cele szczegółowe programu:

1) poprawa tolerancji wysiłku fizycznego;
2) zmniejszenie natężenia objawów związanych z przebyciem COVID-19;
3) edukacja “ozdrowieńców” w zakresie samodzielnego radzenia sobie z objawami związanymi mi z przebyciem COVID-19

3. Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne:

1)  Podmiotami mogącymi udzielać świadczeń w ramach przedmiotowego programu są podmioty wykonujące działalność leczniczą, odpowiadającej realizacji fizjoterapii ambulatoryjnej, wpisane do rejestrów określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2021 poz. 711).
2) Program realizowany jest przez podmioty spełniające wymagania określone w programie, posiadające podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń w zakresie fizjoterapia ambulatoryjna.
3) Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie realizowane jest na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

4. Warunki kwalifikacji do świadczenia:

1)  Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.
2) Termin wizyty fizjoterapeutycznej pierwszorazowej wyznacza się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
3) Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczenia jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywności pacjentów – w skali mMRC (modified Medical Research Council) wynik >=1 (0-4).

5. Zakres świadczenia:

Realizacja programu rozszerzonego dla pacjentów, u których występuje nieznaczne pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego w skali duszności mMRC (modified Medical Research Council) uzyskany wynik >=2 (0-4), obejmuje:

1)  wizytę fizjoterapeutyczną wstępną,
2) wizytę terapeutyczną – częstotliwość ustalana indywidualnie, wynosi jednak nie więcej niż 3 razy w tygodniu przez 6 tygodni,
3) wizytę fizjoterapeutyczną końcową – przeprowadzona po 6 tygodniach od wizyty wstępnej.

W przypadkach medycznie uzasadnionych dopuszcza się realizację jednej dodatkowej wizyty fizjoterapeutycznej w trakcie trwania programu.

6. Organizacja udzielania świadczeń:

1. Wizyta fizjoterapeutyczna wstępna obejmuje:

1) Badanie podmiotowe:

a) wywiad w zakresie występowania:
– chorób współistniejących,
– przeciwskazań do fizjoterapii,

b) ocenę natężenia objawów zgłaszanych przez pacjenta, w tym:
– duszności – zmodyfikowana skala Borga [0-10], mMRC (0-4),
– zmęczenia – MFIS,

2) Badanie przedmiotowe:

a) ocenę wzorca oddechowego, częstości oddechów,
b) ocenę siły mięśniowej (manualnie lub z wykorzystaniem metod
obiektywnych np. dynamometr ręczny),
c) badanie ciśnienia tętniczego krwi,
d) pulsoksymetria,
e) uwzględnienie badań dodatkowych przekazanych przez pacjenta,
f) ocenę tolerancji wysiłku fizycznego (6MWT lub ISWT lub 6MST lub 30CST) – dobór testu w zależności od ogólnego stanu chorego i
możliwości technicznych.

3) Ocena sprawności fizycznej (SPPB).

2. Wizyta terapeutyczna obejmuje co najmniej 4 procedury z listy podstawowych procedur, w tym jedną procedurę związaną z edukacją pacjenta.

3. Wizyta fizjoterapeutyczna końcowa obejmuje:

1) Ocenę natężenia objawów (duszność – zmodyfikowana skala Borga, mMRC; zmęczenie – MFIS;),
2) ocena tolerancji wysiłku fizycznego (6MWT lub ISWT lub 6MST lub 30CST) – dobór testu w zależności od ogólnego stanu chorego i możliwości technicznych,
3) ocena sprawności fizycznej (SPPB),
4) zalecenia,
5) Przekazanie informacji do lekarza kierującego o zastosowanym leczeniu i jego efektach.

4. Uczestnik programu w czasie trwania programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.