Rehabilitacja ambulatoryjna w ramach NFZ

Do świadczeń rehabilitacji wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, tj. takiego, który pracuje w ramach umowy z NFZ. Ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza obejmuje konsultację fizjoterapeutyczną – badanie fizjoterapeutyczne i zaplanowanie indywidualnego programu rehabilitacyjnego, serię maksymalnie do 10 dni zabiegowych oraz badanie końcowe z oceną efektów postępowania fizjoterapeutycznego. W ramach jednego skierowania fizjoterapeuta może zlecić nie więcej niż 5 zabiegów dziennie.

Do dyspozycji pacjentów są:

 • nowoczesny sprzęt – do zabiegów z zakresu fizykoterapii jak i kinezyterapii – w jaki wyposażony jest nasz zakład rehabilitacji;
 • szatnie oraz zamykane na klucz szafki, w których można zostawić swoje rzeczy w trakcie korzystania z zabiegów.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • rozpoznanie w języku polskim;
 • kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
 • informacje na temat chorób przebytych i współistniejących;
 • informacje o wszczepionych urządzeniach wspomagających pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metalu w ciele pacjenta;
 • informacje na temat przyjmowania leków, mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji lub na postępowanie fizjoterapeutyczne (np.: leki na nadciśnienie, leki onkologiczne, leki na padaczkę);
 • informacje o czynnikach, które mogą mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
 • pieczęć i podpis lekarza wystawiającego to skierowanie oraz datę jego wystawienia.
Zakład rehabilitacji

Skierowanie od lekarza o specjalizacji z rehabilitacji leczniczej może ukierunkować fizjoterapeutę na realizację określonych zabiegów. Natomiast w przypadku skierowań wystawionych przez lekarzy ze specjalizacją z innych dziedzin, w których określono zabiegi terapeutyczne, decyzję o wyborze i zaplanowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych pozostawia się w kompetencji fizjoterapeuty.

Każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, kierując świadczeniobiorcę do dalszego leczenia (w tym również świadczeń fizjoterapeutycznych), dołącza do skierowania:

a) kopię wyników badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, umożliwiające lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego lub felczerowi ubezpieczenia zdrowotnego kierującemu postawienie wstępnego rozpoznania stanowiącego przyczynę skierowania;
b) istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym oraz zastosowanym leczeniu.

Skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie ambulatoryjnym, tj. na zabiegi fizjoterapeutyczne, ważne jest 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane w miejscu, w którym udzielane będą świadczenia, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Uwaga – ważne:

Brak któregokolwiek elementu skierowania zgodnie z prezentowanym stanowiskiem przez Ministerstwo Zdrowia skutkuje zwrotem skierowania do lekarza, który je wystawił, celem uzupełnienia.

Przykładowe skierowanie:

Przykładowe skierowanie

Galeria