Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ogólne zasady rejestracji:

 • Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
 • Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie na e-mail: rejestracja@centermed-poznan.pl

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

 • ginekologa i położnika,
 • psychiatry,
 • wenerologa.

Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

 • W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
 • W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 • Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
 • weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje:

 • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.