Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Ogólne zasady rejestracji:

§ Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
§ Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej,

Wymagane dokumenty:

§ dowód tożsamości,
§ skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
§ stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

§ ginekologa i położnika,
§ psychiatry,
§ wenerologa.

Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

§ inwalidzi wojenni,
§ osoby represjonowane,
§ kombatanci,
§ niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
§ chorzy na gruźlicę,
§ zakażeni wirusem HIV,
§ w zakresie badań dawców narządów,
§ uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,
§ uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty. Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

§ W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.
§ W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
§ Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
§ Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
§ Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
§ inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
§ uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
§ weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje:

§ Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
§ W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
§ Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.