Zasady rejestracji w poradni POZ

Ogólne zasady rejestracji:

§ Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku.
§ Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie na e-mail: biuro@centermed-poznan.pl

Wymagane dokumenty:

§ dowód tożsamości,
§ stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty:

§ Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
§ Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:
§ Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
§ Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
§ inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
§ uprawnieni żołnierze lub pracownicy w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami kraju,
§ weterani poszkodowani korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne informacje:

§ Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
§ W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
§ Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
§ W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.